CHINH SÁCH SỬ DỤNG

1. Các điều khoản sử dụng

Bệnh Viện Điện Thoại/Laptop 24h thông tin đến quý khách hàng các điều khoản và điều kiện (gọi chung là các “Điều khoản sử dụng”) về quy định quyền truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin từ Bệnh Viện Điện Thoại/Laptop 24h.

Bằng việc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của Bệnh Viện Điện Thoại/Laptop 24h, bạn vui lòng chấp nhận, đồng ý bị ràng buộc và tuân thủ các điều khoản sử dụng của Bệnh Viện Điện Thoại/Laptop 24h dưới đây.

Trong trường hợp bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật của Bệnh Viện Điện Thoại/Laptop 24h hoặc không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp để sử dụng dịch vụ, xin vui lòng dừng việc truy cập và sử dụng Bệnh Viện Điện Thoại/Laptop 24h ngay lập tức.

2. Truy cập Bệnh Viện Điện Thoại/Laptop 24h

Để truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin của Bệnh Viện Điện Thoại/Laptop 24h, bạn có thể được phép yêu cầu cung cấp những thông tin nhất định như đăng ký thành viên/ đăng ký nhận bản tin.  Khi sử dụng dịch vụ của Bệnh Viện Điện Thoại/Laptop 24h, bạn được bảo lưu quyền chấm dứt, thay đổi bất kỳ dịch vụ, thông tin nào mà Bệnh Viện Điện Thoại/Laptop 24h cung cấp vào bất cứ thời gian nào, theo quyết định của Bệnh Viện Điện Thoại/Laptop 24h mà không cần báo trước.

Theo đó, bạn phải đảm bảo rằng tất cả các thông tin bạn cung cấp cho Bệnh Viện Điện Thoại/Laptop 24h là chính xác, đầy đủ, rõ ràng. Đồng thời, bạn phải đồng ý rằng thông tin mà bạn cung cấp cho Bệnh Viện Điện Thoại/Laptop 24h thông qua Website chamsocdidong.com được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của Bệnh Viện Điện Thoại/Laptop 24h.

Nếu bạn được lựa chọn, hoặc được cung cấp một phần thông tin thuộc quyền bảo mật hoặc thủ tục an ninh của Bệnh Viện Điện Thoại/Laptop 24h như tên người dùng, mật khẩu hoặc bất kỳ phần nào khác, bạn có nghĩa vụ phải bảo mật các thông tin này, và lưu ý không được tiết lộ cho bất kỳ người nào hoặc tổ chức nào khác.

Từ đây bạn cũng xác nhận rằng tài khoản của mình là dành riêng và đồng ý không cung cấp thông tin tài khoản cá nhân này cho bất kỳ người nào khác để truy cập vào các dịch vụ, thông tin của Bệnh Viện Điện Thoại/Laptop 24h. Trong trường hợp bạn phát hiện việc ai đó sử dụng trái phép tên sử dụng, mật khẩu để đăng nhập vào Bệnh Viện Điện Thoại/Laptop 24h bạn phải có trách nhiệm thông báo cho Bệnh Viện Điện Thoại/Laptop 24h ngay lập tức.

Bệnh Viện Điện Thoại/Laptop 24h có quyền vô hiệu hóa bất kỳ tên người dùng, mật khẩu hoặc số nhận dạng khác bất cứ lúc nào khi nhận ra đó không phải là bạn mà không cần thông báo lý do.

3. Quyền sở hữu trí tuệ

Với các Điều khoản sử dụng, Bệnh Viện Điện Thoại/Laptop 24h cho phép bạn sử dụng các dịch vụ cho cá nhân, cho mục đích phi thương mại.

Bạn không được sao chép nguyên bản, phân phối, sửa đổi, thông tin công khai, tái xuất bản, tải về, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ nội dung hoặc tài liệu có sẵn trên Website Bệnh Viện Điện Thoại/Laptop 24h. Một số trường hợp ngoại trừ là khi bạn sử dụng máy tính/ trình duyệt web để sử dụng cho việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin của Bệnh Viện Điện Thoại/Laptop 24h.

4. Thương hiệu Bệnh Viện Điện Thoại/Laptop 24h

Điều cấm kỵ là bạn không được sử dụng thương hiệu Bệnh Viện Điện Thoại/Laptop 24h khi chưa được sự cho phép trước bằng văn bản của Bệnh Viện Điện Thoại/Laptop 24h. Đối với các thương hiệu xuất hiện trên Bệnh Viện Điện Thoại/Laptop 24h như các bên thứ ba, các biểu tượng, thiết kế hay khẩu hiệu… không nhất thiết phải chỉ ra sự liên kết.

5. Hành vi nghiêm cấm

Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ của xuất hiện trên Bệnh Viện Điện Thoại/Laptop 24h cho các mục đích hợp pháp và phù hợp với các điều khoản sử dụng. Thêm đó, bạn đồng ý không sử dụng các dịch vụ trên Bệnh Viện Điện Thoại/Laptop 24h cho bất kỳ hành vi hoặc mục đích vi phạm pháp luật.

6. Đóng góp của thành viên

Đối với các “Dịch vụ tương tác” trên Bệnh Viện Điện Thoại/Laptop 24h chứa thông tin, các trang web cá nhân, chức năng nhắn tin và các tính năng tương tác khác thì Bệnh Viện Điện Thoại/Laptop 24h cho phép người dùng gửi, truyền tải cho người khác nội dung hoặc tài liệu (gọi là “những đóng góp thành viên”).

Bất kỳ thông tin, đóng góp nào bạn gửi đến các Dịch vụ của Bệnh Viện Điện Thoại/Laptop 24h sẽ không được coi là các thông tin bảo mật. Khi bạn có những đóng góp cho các Dịch vụ của Bệnh Viện Điện Thoại/Laptop 24h, bạn đã cấp cho Bệnh Viện Điện Thoại/Laptop 24h quyền không thể thu hồi, đầy đủ, vĩnh viễn, và miễn phí để tái xuất bản, trưng bày, phân phối, sửa đổi.  

Mọi đóng góp của bạn trên Bệnh Viện Điện Thoại/Laptop 24h phải đảm bảo tính hợp pháp, độ tin cậy, tính chính xác và phù hợp của các thông tin đó. Đồng thời bạn phải sở hữu hoặc kiểm soát mọi quyền về đóng góp đó. Bệnh Viện Điện Thoại/Laptop 24h không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào, về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ đóng góp nào của người dùng.

7. Giám sát và Thi hành

Bệnh Viện Điện Thoại/Laptop 24h có quyền từ chối hoặc loại bỏ đưa thông tin đóng góp của khách hàng lên website nếu không hợp lí. Đồng thời Bệnh Viện Điện Thoại/Laptop 24h được quyền thực hiện các sửa đổi cần thiết đối với các đóng góp không hợp lí của thành viên;  chấm dứt hoặc đình chỉ truy cập của bạn đến tất cả hay một phần của Dịch vụ Bệnh Viện Điện Thoại/Laptop 24h cho bất kỳ hoặc không vì lý do gì.

Bệnh Viện Điện Thoại/Laptop 24h thực hiện xem xét các tài liệu trước khi nó được đăng tải trên các Dịch vụ của Bệnh Viện Điện Thoại/Laptop 24h nhưng không thể đảm bảo loại bỏ nhanh chóng các thông tin sai sau khi nó đã được đăng.

8. Tiêu chuẩn nội dung

Tiêu chuẩn về nội dung áp dụng tất cả các đóng góp của người sử dụng. Theo đó, nội dung đóng góp của bạn phải tuân thủ các qui định pháp luật cũng như quy định của Bệnh Viện Điện Thoại/Laptop 24h.

Trong trường hợp Bệnh Viện Điện Thoại/Laptop 24h chưa kịp loại bỏ các thông tin đóng góp bởi thành viên trên các dịch vụ mà có ảnh hưởng đến bên thứ 3 thì Bệnh Viện Điện Thoại/Laptop 24h không chịu trách nhiệm.

9. Vi phạm bản quyền

Bệnh Viện Điện Thoại/Laptop 24h luôn coi trọng vấn đề bản quyền và sẽ phản hồi lại các thông báo về việc vi phạm bản quyền theo đúng các qui định của pháp luật. Trong trường hợp bạn nhận thấy Bệnh Viện Điện Thoại/Laptop 24h  vi phạm bất kỳ thông tin nào về việc bản quyền, bạn có thể gửi yêu cầu cho Bệnh Viện Điện Thoại/Laptop 24h qua thư điện tử hoặc các hình thức liên lạc phù hợp để loại bỏ các thông tin này.

10. Dựa vào thông tin cung cấp

Bệnh Viện Điện Thoại/Laptop 24h cung cấp thông tin có sẵn cho mục đích thông tin chung và các thông tin này được cập nhật theo thời gian, nhưng nội dung của nó không nhất thiết phải hoàn chỉnh hoặc đầy đủ.

Các thông tin được đăng tải hoặc có sẵn trên Website Bệnh Viện Điện Thoại/Laptop 24h có thể được thay đổi tại bất kỳ thời điểm nào và Bệnh Viện Điện Thoại/Laptop 24h không có nghĩa vụ phải cập nhật thông tin như vậy.

Bệnh Viện Điện Thoại/Laptop 24h từ chối tất cả các trách nhiệm liên quan đến độ chính xác, hoàn thiện, tin cậy, hiệu quả, sử dụng, hoặc kết quả sử dụng các thông tin công bố trên Bệnh Viện Điện Thoại/Laptop 24h. Nếu bạn sử dụng thông tin công bố trên Bệnh Viện Điện Thoại/Laptop 24h thì bạn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn với hành động của mình.

11. Từ chối các bảo đảm

Bệnh Viện Điện Thoại/Laptop 24h không đảm bảo những tập tin có sẵn để tải về từ các trang web sẽ không chứa mã phá hoại, virus vì thế bạn phải chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ thủ tục kiểm tra để bảo vệ bạn chống virus và các chương trình phá hoại có thể gặp phải.

12. Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Trong bất cứ trường hợp nào, Bệnh Viện Điện Thoại/Laptop 24h sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ người nào/ bên thứ ba nào khác cho mọi, hậu quả phát sinh bên ngoài hoặc liên quan đến những điều khoản sử dụng và/hoặc những dịch vụ của Bệnh Viện Điện Thoại/Laptop 24h.

Sửa chữa 6 sao duy nhất Tại Việt Nam

  • Sửa chữa TẬN NƠI
  • Sửa chữa SIÊU TỐC
  • Mượn điện thoại MIỄN PHÍ
  • Kiểm tra - vệ sinh máy MIỄN PHÍ
  • Bảo hành VĨNH VIỄN - BAO RƠI VỠ
  • Hoàn tiền 100% nếu bạn không hài lòng