KTV PHẦN MỀM LG

1. Lý thuyết:

– Giới thiệu tổng quan về LG và các hệ điều hành đang chạy.

– Phân dòng LG: Android, Qualcomm 3G, LG 2G, LG MTK.

– Giới thiệu thiết bị chuyên dụng: Z3x, Vygis.

– Hướng dẫn cách tải Files từ Support của thiết bị về máy tính.

– Cách cài đặt Box và cách chọn Files.

– Hướng dẫn Unlock, Repair NVM, nạp tiếng Việt, sửa lỗi phần mềm.

2. Thực hành:

– Hướng dẫn cách Test máy.

– Thực hành trực tiếp trên máy của khách và kỹ thuật.

– Thực hành trên Box: Vygis, Z3x.